Προγράμματα Σπουδών


Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση, η πρακτική άσκηση και οι κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΔΕ) ορίζονται ως εξής:

Το Πρόγραμμα υποδιαιρείται σε τρία (3) εκπαιδευτικά εξάμηνα:
Τα δύο πρώτα περιλαμβάνουν διδασκαλία μαθημάτων και ερευνητικές εργασίες. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική.

Σε περίπτωση που ο φοιτητής υπερβεί το όριο των απουσιών διαγράφεται από το μεταπτυχιακό.

Η εξέταση των μαθημάτων γίνεται με γραπτές εξετάσεις ή εργασίες ή συνδυασμό και των δύο. Η επιλογή του τρόπου εξέτασης επαφίεται στην κρίση του διδάσκοντα.

Το τρίτο εξάμηνο αφιερώνεται στην εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.
Τα θέματα των διπλωματικών εργασιών προτείνονται είτε από τον φοιτητή σε συνεννόηση με τον επιβλέποντα καθηγητή είτε από τους διδάσκοντες ως την αρχή του τρίτου εξαμήνου. Η υποβολή της Διπλωματικής Εργασίας πραγματοποιείται στο τέλος του ιδίου ή του επόμενου εξαμήνου.

Ο κάθε φοιτητής παρακολουθεί 5 υποχρεωτικά και 2 μαθήματα επιλογής ανά εξάμηνο, τα οποία είναι:

Υποχρεωτικά Ά εξαμήνου Επιλογής Α’ εξαμήνου (2 από τα 4) Υποχρεωτικά Β’ εξαμήνου Επιλογής Β’ εξαμήνου (2 από τα 4)

Επικοινωνία

Διεύθυνση
Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού" Μιχαήλ Λιβανού 54
82100 ΧΙΟΣ


Γραμματεία
Μεταπτυχιακού

κα Μαρία Σταθάκου
(9:00-14:30)
Τηλέφωνο:
22710 35322-3
Fax: 22710 35399
E-mail


Αποστολή σελίδας


Στείλε τη διεύθυνση αυτής της σελίδας σε ένα φίλο
Τελευταία ανανέωση:
23 Απριλίου 2008
Καρράδειο κτίριο, Μιχαήλ Λιβανού 54, 82100 ΧΙΟΣ. Designed by Stamatis Kritikos Maintainance by Tzoanna Ioannidou