Προϋποθέσεις Εισόδου


Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευσης δέχεται ετησίως έως (25) είκοσι πέντε φοιτητές. Γίνονται δεκτοί, μετά από συνέντευξη και συνεκτίμηση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων σύμφωνα με τον Ν.2083/1992, πτυχιούχοι των ακόλουθων Τμημάτων:
 • Οικονομικών Σπουδών και Διοίκησης Επιχειρήσεων
 • Περιβάλλοντος, Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
 • Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας
 • Κοινωνιολογίας
 • Γεωγραφίας
 • Περιφερειακής Ανάπτυξης και Χωροταξίας
 • Πολυτεχνικών Σχολών
 • Αρχιτεκτονικής, Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Μηχανικών
 • Νομικών
 • Φιλοσοφικών Σχολών
 • Πληροφορικής
 • Θετικών Επιστημών
 • Μ.Μ.Ε.
 • Οικονομικής και Διοίκησης Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων,
ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι των αντίστοιχων Τμημάτων ΤΕΙ σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Σε περιπτώσεις κατηγοριών πτυχιούχων που τα προηγούμενα προγράμματα σπουδών τους παρουσιάζουν ελλείψεις, για την επιτυχή παρακολούθηση του ΔΠΜΣ, η ΕΔΕ, αποφασίζει σχετικά με τη μεταφορά πιστωτικών μονάδων ή την παραπομπή των πτυχιούχων σε εξέταση μαθημάτων του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων. Η εξέταση αυτή απαιτείται, προκειμένου να συμμετάσχουν επιτυχώς στις διαδικασίες επιλογής του ΔΠΜΣ. Οι εκπληρούντες επιτυχώς τις διαδικασίες αυτές μετέχουν ισότιμα με τους λοιπούς πτυχιούχους ΑΕΙ στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών.
Η επιλογή γίνεται βάσει των ακόλουθων κριτηρίων:
 1. γενική βαθμολογία του πτυχίου
 2. επίδοση σε προπτυχιακά μαθήματα σχετικά με την ειδίκευση
 3. αποδεδειγμένη επάρκεια Αγγλικής ή άλλης ξένης γλώσσας
 4. προηγούμενη ερευνητική και επαγγελματική δραστηριότητα
 5. συστατικές επιστολές
 6. προσωπική συνέντευξη και κάθε άλλο στοιχείο σχετικό με τα προσόντα του/της υποψηφίου/ας που αποδεικνύονται με δικαιολογητικά.
Η δημοσίευση της προκήρυξης και η συγκέντρωση των υποψηφιοτήτων πραγματοποιούνται τον Απρίλιο κάθε χρόνου. Η διαδικασία επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών ολοκληρώνεται μέχρι τον Σεπτέμβριο, οπότε και ανακοινώνεται ο πίνακας των επιτυχόντων και των επιλαχόντων. Οι επιτυχόντες οφείλουν να εγγραφούν στο ΔΜΠΣ εντός καθορισμένου χρονικού διαστήματος. Μετά την παρέλευση του χρονικού αυτού διαστήματος ειδοποιούνται κατά σειρά οι επιλαχόντες, προκειμένου να καλύψουν τυχόν κενές θέσεις.

Επικοινωνία

Διεύθυνση
Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού" Μιχαήλ Λιβανού 54
82100 ΧΙΟΣ


Γραμματεία
Μεταπτυχιακού

κα Μαρία Σταθάκου
(9:00-14:30)
Τηλέφωνο:
22710 35322-3
Fax: 22710 35399
E-mail


Αποστολή σελίδας


Στείλε τη διεύθυνση αυτής της σελίδας σε ένα φίλο
Τελευταία ανανέωση:
23 Απριλίου 2008
Καρράδειο κτίριο, Μιχαήλ Λιβανού 54, 82100 ΧΙΟΣ. Designed by Stamatis Kritikos Maintainance by Tzoanna Ioannidou