Προκήρυξη – Επιλογή

Στο πρόγραμμα Διδακτορικού Διπλώματος γίνονται δεκτοί, μετά από συνέντευξη και σύμφωνα με τα κριτήρια του Νόμου 2083/92 περί Μεταπτυχιακών Σπουδών, πτυχιούχοι του ΔΠΜΣ διπλώματος εξειδίκευσης «Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού» καθώς και των ΠΜΣ στον Τουρισμό, στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και στις Οικονομικές Επιστήμες, της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μετά από έγκριση της ΕΔΕ, γίνονται δεκτοί / -ές κάτοχοι άλλων διπλωμάτων εξειδίκευσης ΠΜΣ ή μη κάτοχοι διπλωμάτων ειδίκευσης.

Ο αριθμός εισακτέων στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δέκα υποψήφιους κατά ανώτατο όριο ετησίως.

Η δημοσίευση της προκήρυξης για το πρόγραμμα Δ.Δ. γίνεται τον Απρίλιο μετά από απόφαση της ΕΔΕ. Ο ανταποκρινόμενος στην πρόσκληση υποψήφιος οφείλει να υποβάλει στη γραμματεία του ΔΠΜΣ αίτηση συνοδευόμενη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και πρόταση διδακτορικής διατριβής που να περιλαμβάνει θέμα, σκοπό, περιγραφή μεθοδολογίας, επιμέρους στόχους , αρχική βιβλιογραφία και προσδοκώμενα αποτελέσματα. Στη συνέχεια ο ενδιαφερόμενος, σε ημερομηνία που ορίζει η ΕΔΕ, καλείται να συμμετάσχει σε συνέντευξη με την Επιτροπή επιλογής προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η προσωπικότητα και η βασική πανεπιστημιακή κατάρτισή του, και ιδιαίτερα η επάρκεια γνώσεών του στον Τουρισμό, κατοχυρώνουν τη σοβαρότητα, το ρεαλισμό και την αξία των ερευνητικών του προθέσεων.

Η επιλογή γίνεται με συνεκτίμηση:

  • της προσωπικής συνέντευξης
  • των στοιχείων που κατατίθενται με την υποψηφιότητα
Η διαδικασία επιλογής ολοκληρώνεται έως το Σεπτέμβριο εντός του οποίου ανακοινώνεται και ο πίνακας επιτυχόντων. Οι επιτυχόντες ενημερώνονται εγγράφως και οφείλουν να εγγραφούν στο ΔΠΜΣ εντός καθορισμένου, από τη Γραμματεία του ΔΠΜΣ, χρονικού διαστήματος.

Επικοινωνία

Διεύθυνση
Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού" Μιχαήλ Λιβανού 54
82100 ΧΙΟΣ


Γραμματεία
Μεταπτυχιακού

κα Μαρία Σταθάκου
(9:00-14:30)
Τηλέφωνο:
22710 35322-3
Fax: 22710 35399
E-mail


Αποστολή σελίδας


Στείλε τη διεύθυνση αυτής της σελίδας σε ένα φίλο
Τελευταία ανανέωση:
23 Απριλίου 2008
Καρράδειο κτίριο, Μιχαήλ Λιβανού 54, 82100 ΧΙΟΣ. Designed by Stamatis Kritikos Maintainance by Tzoanna Ioannidou