Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής

Μετά από την εγγραφή του στο Διδακτορικό Πρόγραμμα, και μέσα σε προθεσμία έως 18 μηνών από τον ορισμό του θέματος της διατριβής, ο υποψήφιος διδάκτορας καταθέτει στην τριμελή συμβουλευτική επιτροπή του και παρουσιάζει στην Ειδική Διατμηματική Επιτροπή ολοκληρωμένη ερευνητική πρόταση, προκειμένου να έχει την τελική έγκριση για τη συνέχιση και συγγραφή της διδακτορικής διατριβής. Στην ερευνητική πρόταση πρέπει να εκθέτει το ακριβές αντικείμενο της διατριβής του, τη μεθοδολογία που θα χρησιμοποιήσει για να προσεγγίσει το αντικείμενο αυτό, την προγενέστερη ερευνητική δραστηριότητα, όπως αυτή προκύπτει από τη σχετική βιβλιογραφία, τα αναμενόμενα αποτελέσματα και το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της διατριβής.

Υποχρέωση του κάθε υποψήφιου διδάκτορα θεωρείται η συμμετοχή του σε επιστημονικά συνέδρια, σε ερευνητικά προγράμματα και μελέτες, σε δημοσιεύσεις, καθώς και η συνεπικούρηση των διδασκόντων στο εκπαιδευτικό έργο.

Η συμβουλευτική επιτροπή σε συνεργασία με τον υποψήφιο υποβάλλει έκθεση προόδου στο ΔΠΜΣ την οποία ο υποψήφιος παρουσιάζει ενώπιον του συνόλου των διδασκόντων μια φορά κάθε χρόνο. Σε περίπτωση που ένας υποψήφιος διδάκτορας, αδυνατεί για σοβαρούς λόγους, να συμμετέχει στην προγραμματισμένη από το ΔΜΠΣ παρουσίαση της προόδου του, ενημερώνει εγγράφως και εγκαίρως τον Διευθυντή, συνυποβάλλοντας σχετικά αποδεικτικά στοιχεία και επιστολή, με τη σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντος. Ακολούθως και μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, ορίζεται και ανακοινώνεται η νέα ημερομηνία παρουσίασης. Τα αποτελέσματα των παρουσιάσεων, υποβάλλονται από τους επιβλέποντες στην Ε.Δ.Ε. του ΔΠΜΣ. Τα σχετικά αποσπάσματα πρακτικών της Ε.Δ.Ε. κοινοποιούνται στους υποψήφιους διδάκτορες και τους επιβλέποντες.

Επικοινωνία

Διεύθυνση
Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού" Μιχαήλ Λιβανού 54
82100 ΧΙΟΣ


Γραμματεία
Μεταπτυχιακού

κα Μαρία Σταθάκου
(9:00-14:30)
Τηλέφωνο:
22710 35322-3
Fax: 22710 35399
E-mail


Αποστολή σελίδας


Στείλε τη διεύθυνση αυτής της σελίδας σε ένα φίλο
Τελευταία ανανέωση:
23 Απριλίου 2008
Καρράδειο κτίριο, Μιχαήλ Λιβανού 54, 82100 ΧΙΟΣ. Designed by Stamatis Kritikos Maintainance by Tzoanna Ioannidou