Απονομή Διδακτορικού Διπλώματος

Μετά την ολοκλήρωση της συγγραφής της διδακτορικής διατριβής ο υποψήφιος την υποβάλλει στη Γραμματεία σε έντεκα (12) αντίτυπα.

Η περαιτέρω διαδικασία και η τελική κρίση γίνεται από επταμελή επιτροπή, η οποία απαρτίζεται από μέλη ΔΕΠ. Στην εξεταστική επιτροπή συμμετέχουν τα τρία (3) μέλη της συμβουλευτικής επιτροπής, εφόσον έχουν την ιδιότητα του μέλους ΔΕΠ και τα υπόλοιπα τέσσερα (4) ή κατά περίπτωση πέντε (5) ορίζονται από την ΕΔΕ μετά από εισήγηση της τριμελούς επιτροπής.. Τα τρία τουλάχιστον από τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής ανήκουν στην βαθμίδα του Καθηγητή. Τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής ανήκουν στην ίδια ή συγγενή επιστημονική ειδικότητα με αυτή στην οποία εκπονεί ο υποψήφιος διδάκτορας την διατριβή του και μπορούν ορισμένα από αυτά να προέρχονται από άλλο Τμήμα του ίδιου ή άλλου ΑΕΙ.

Ο Πρόεδρος του Προγράμματος συγκαλεί, εντός μηνός από την υποβολή της διατριβής, με ειδική πρόσκληση την εξεταστική επιτροπή, σε καθορισμένο τόπο και χρόνο, ενώπιον της οποίας ο υποψήφιος διδάκτορας αναπτύσσει δημόσια τη διατριβή του.

Στην πρόσκληση αναφέρεται ρητά ότι η διαδικασία παρουσίασης και υποστήριξης της διατριβής από τον υποψήφιο διδάκτορα είναι δημόσια και κατά συνέπεια μπορεί να την παρακολουθήσει κάθε ενδιαφερόμενος. H πρόσκληση αναρτάται στη Γραμματεία του ΠΜΣ και σε εμφανή σημεία στους λοιπούς χώρους.

Για την έναρξη της διαδικασίας παρουσίασης και ανάπτυξης της διατριβής απαιτείται η παρουσία των 5 τουλάχιστον μελών της εξεταστικής επιτροπής.

Μετά την ολοκλήρωση της παρουσίασης από τον υποψήφιο, υποβάλλονται σχετικές με το θέμα ερωτήσεις από τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής, στις οποίες απαντά ο υποψήφιος. Στη συνέχεια αποχωρούν όλοι, ώστε η Εξεταστική Επιτροπή να συνεδριάσει κατ' ιδίαν.

Εφ όσον υπέρ της έγκρισης της διδακτορικής διατριβής ψηφίσουν τα πέντε (5) τουλάχιστον μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής, η διατριβή θεωρείται ότι έχει εγκριθεί. Μετά την έγκριση της διδακτορικής διατριβής γίνεται, με ψηφοφορία, η αξιολόγηση της συνολικής επίδοσης του υποψηφίου με έναν από τους εξής χαρακτηρισμούς : «Άριστα», «Λίαν Καλώς», «Καλώς». Για τον πιο πάνω αξιολογικό χαρακτηρισμό απαιτείται η σύμφωνη γνώμη πέντε (5) τουλάχιστον μελών της Εξεταστικής Επιτροπής. Στο τέλος της διαδικασίας εξέτασης συντάσσεται σχετικό πρακτικό το οποίο υπογράφεται απ' όλα τα παρόντα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής και υποβάλλεται στη Ειδική Διατμηματική Επιτροπή, προκειμένου να γίνει η αναγόρευση του υποψηφίου σε Διδάκτορα.

Σε δημόσια συνεδρίαση της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής διαβάζεται το πρακτικό της Εξεταστικής Επιτροπής και ακολουθεί η καθομολόγηση του υποψηφίου και η αναγόρευση του σε διδάκτορα. Στη συνεδρίαση της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής παρίσταται και ο Πρύτανης ή ένας από τους Αντιπρυτάνεις.

Η απονομή των Διδακτορικών Διπλωμάτων γίνεται δημόσια και συγχρόνως με την απονομή των Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων ειδίκευσης και των πτυχίων του οικείου τμήματος. Κατά την τελετή οι διδάκτορες προηγούνται των αποφοίτων του Μεταπτυχιακού Προγράμματος και των πτυχιούχων.

Η καθομολόγηση και ο τύπος του διπλώματος του διδάκτορα του Πανεπιστημίου Αιγαίου έχει ως ακολούθως :

Καθομολόγηση διδάκτορoς

«Επειδή το Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στο «Σχεδιασμό Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού» των Τμημάτων Διοίκησης Επιχειρήσεων, Περιβάλλοντος, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας και Γεωγραφίας, με τη σύμφωνη γνώμη του Πρύτανη, με καταξίωσε στους διδάκτορες αυτού, μετά από επιτυχή δοκιμασία, καθομολογώ δημοσίως τα εξής :

«Κάτοχος από σήμερα του διπλώματος του διδάκτορα του Πανεπιστημίου Αιγαίου θα καταβάλλω κάθε προσπάθεια για την προαγωγή της επιστήμης με ευσυνειδησία, ήθος και ελεύθερο φρόνημα. Θα επιδιώκω την αναζήτηση της επιστημονικής αλήθειας και την υπεράσπισή της και θα εργάζομαι για την πρόοδο της κοινωνίας μας, ώστε να καταστώ χρήσιμος στο Έθνος και την Πολιτεία».

Επικοινωνία

Διεύθυνση
Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού" Μιχαήλ Λιβανού 54
82100 ΧΙΟΣ


Γραμματεία
Μεταπτυχιακού

κα Μαρία Σταθάκου
(9:00-14:30)
Τηλέφωνο:
22710 35322-3
Fax: 22710 35399
E-mail


Αποστολή σελίδας


Στείλε τη διεύθυνση αυτής της σελίδας σε ένα φίλο
Τελευταία ανανέωση:
23 Απριλίου 2008
Καρράδειο κτίριο, Μιχαήλ Λιβανού 54, 82100 ΧΙΟΣ. Designed by Stamatis Kritikos Maintainance by Tzoanna Ioannidou