Επιστροφή στη λίστα διδασκόντων Διδάσκοντες


» Δρ Σπιλάνης Π. Ιωάννης
Ατομικά στοιχεία
Τηλέφωνο:22510 36229
E-mail:gspi@aegean.gr

Σπουδές
 • Doctorat de 3eme cycle, C.U.R.E.I., Grenoble Γαλλίας, 1985
 • D.E.A. "Ευρωπαϊκές και Διεθνείς Σπουδές", Πανεπιστημιακό Κέντρο Ευρωπαϊκών και Διεθνών Ερευνών, C.U.R.E.I., Grenoble Γαλλίας, 1981
 • Maitrise en Sciences Economiques, Ειδίκευση: Ευρωπαϊκή και Διεθνής Οικονομία, Πανεπιστήμιο Κοινωνικών Επιστημών, Grenoble Γαλλίας, 1980
 • Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών, Οικονομικό Τμήμα Πανεπιστημίου Αθηνών, 1979
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
Περιφερειακή τοπική ανάπτυξη και χωρικός σχεδιασμός, ανάπτυξη και σχεδιασμός νησιωτικών Οικοσυστημάτων, ανάπτυξη και περιβάλλον, Αειφόρος ανάπτυξη, τουριστική ανάπτυξη και τουριστικός σχεδιασμός.

Δημοσιεύσεις
 1. Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά
  • Les iles europeennes face a l΄ Union Economique et Monetaire, Revue "Cooperazione Mediterranea", 1992. Vol. 6, σ . 150 - 164,
  • Tourisme et developpement regional: le cas des iles de l ΄ Egee, Cahiers de l' IDIM, 1991 - 1992, 1992 p. 39 -51
  • Les territoires en marge: le cas des iles, περιοδικό "Evenement Europeen", Vol. 21, Ιανουάριος 1993, σ . 69 - 79.
  • Νησιωτική ανάπτυξη και δίκτυα συνεργασίας των νησιών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, Περιοδικό "ΤΟΠΟΣ" , νο 6, 1993, σ. 5-27
  • Pour une strategie de developpement insulaire ( σε συνεργασία με τον Καθηγητή Κ . Σοφούλη ), Revue de l'Economie Meridionale, vol. 41, no 163, 1993, pp. 33-44
  • Identification and assessment of environmental benefits from solar hot water production, ( σε συνεργασία με Δ . Χαραλαμπόπουλο ), International Journal of Renewable Energy, vol.11, 1997, pp. 177-189
  • The recent decentralization in Greece and its impact on islands’ development perspectives, Journal Insula, July 2000, p.21-26
  • Is agrotourism "agro" or "tourism"? Evidence from agrotourist holdings in Lesvos, ( σε συνεργασία με Γούσιου Α . – Κίζο Θ .), Anatolia, Vol.12, number 1, summer 2001, p.6-22
  • The transformation of Landscape: Modelling Policy and Social Impacts of the Agricultural Landscape of Lesvos ( σε συνεργασία με Θ . Κίζο ), Natural Resource Modeling, vol. 17, no. 4, Winter .

 2. Αλλες δημοσιεύσεις - μονογραφίες
  • Τουρισμός και περιφερειακή ανάπτυξη : η περίπτωση της Ελλάδας, Διδακτορική διατριβή, C.U.R.E.I., Grenoble, Οκτώβριος 1985, σ. 406
  • Portait of the Islands, European Commission, 1994, p.199 (συνεπιμελητής και συγγραφέας του κειμένου για τα Ελληνικά Νησιά)
  • Περιφερειακός οικονομικός σχεδιασμός και περιβάλλον, Παρατηρητής, 1996, σ.218
  • Για μιά ευρωπαϊκή πολιτική νησιών, Μυτιλήνη, 1996, Ελληνικό Κέντρο Ευρωπαϊκών Μελετών (ΕΚΕΜ) Σειρά Τεκμηρίωσης, Μυτιλήνη, 1966, σ.32.
  • Qualite versus quantite : une strategie durable pour les iles, dans A.Maistersheim (ed), « L’ile laboratoire », ed. Alain Piazzola, Ajaccio, 1999, p. 156-174
  • Perspectives de durabilite du developpement dans l’espace insulaire. Le cas des iles grecques (en collaboration avec L.Sourbes), dans Benhayoun G. – Gaussier N. – Planque B. (eds) « Economie des Regions Mediterraneennes et developpement durable », ed Harmattan, 1999, p.79-103
  • Τουρισμός και περιφερειακή ανάπτυξη: η περίπτωση των νησιών του Αιγαίου, στο Τσάρτας Π. (επιμ) «Τουριστική Ανάπτυξη: πολυεπιστημονικές προσεγγίσεις», Εξάντας, 2000, σ.149-187.
  • Αναπτυξιακές προοπτικές και απασχόληση στον ελληνικό νησιώτικο χώρο, στο Ευθυμιόπουλος Η, Μοδινός Μ. (επιμ) «Οι δρόμοι της αειφορίας. Περιβάλλον, εργασία, επιχειρηματικότητα», Ελληνικά Γράμματα – ΔΙΠΕ, 2003, σ.183-200
  • Sustainable tourism: utopia or necessity? The role of new forms of tourism in the Aegean Islands – Greece, (in collaboration with Vagianni E), στο Bramwell B. (ed), Costal mass tourism. Diversification and sustainable development in S.Europe, Channel View Publications, 2004, p.269-291
  • Ανάπτυξη νησιωτικού χώρου, στον «Επιστημονικές Μελέτες προς τιμή του καθ. Νικ.Κόνσολα, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα 2005, 247-270
  • Βιώσιμη ανάπτυξη Νησιωτικού Χώρου (σε συνεργασία με Βαλιάννη Ε., Βακουφάρη Χρ., Κονδύλη Ι.) στο «Αειφορεία και περιβάλλον: ο νησιωτικός χώρος στον 21 ο αιώνα», εκ. Ι.Σιδέρης, Αθήνα, σ. 105-117
  • Κορυφή σελίδας
 3. Συμμετοχές σε επιστημονικά συνέδρια με εισήγηση
  • Τουρισμός και περιφερειακή ανάπτυξη : η περίπτωση των νησιών του Αιγαίου, Διεθνές εμπόριο και περιφερειακές οικονομίες, Aix-en-Provence, Ιούνιος 1988, σ. 14
  • Aπό τη χωροθέτηση των επιχειρήσεων στη Περιφερειακή Oικονομική : άνιση τουριστική ανάπτυξη και πολιτικές αντιμετώπισης της, Πρακτικά 2ου Συμποσίου Ποσοτικών Μεθόδων, Χίος, Σεπτέμβριος 1988, σ. 321 - 340
  • Ο περιφερεακός σχεδιασμός στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες: δυνατότητες και όρια, Ετήσιο Συνέδριο της Association de Science Regionale de Langue Francaise, Bordeaux, Σεπτέμβριος 1989, σ. 12
  • Τα ευρωπαϊκά νησιά απέναντι στη Οικονομική και Νομισματική Ενωση, Sumposium on "The island economies: policy models for planning development, Μυτιλήνη, 28-30 Νοεμβρίου 1991, σ.6
  • Les iles europeennes face a l ΄ Union Economique et Monetaire, 7eme Rencontre de l ΄ Association des Rencontres Economiques Thematiques des Universites du Sud de l ΄ Europe, Tennerife, 25-27 Septembre 1992, p.17
  • The administrative system of Greek islands ( σε συνεργασία με Β . Νταλάκου ), στο Autonomous Region of Azores (ed) The political administrative systems of the European Island regions, Autonomous Region of Azores, Ponta Delgada, 1992, p.37-40.
  • Development dynamics in S outhern Europe : Towards a new approach for the "environment" of sustainable development ( σε συνεργασία με τον Χ - Μ . Βλάδο ), International Working Group on Environment, Locational Decisions and Regional Planning, University of the Aegean, Chios 23-25 June 1994, σ.302-316
  • Ο ρόλος της στατιστικής πληροφόρησης στο περιφερειακό αναπτυξιακό σχεδιασμό και η ανάγκη για δημιουργία περιφερειακών συστημάτων πληροφοριών. Η περίπτωση του συστήματος EURISLES. Συνέδριο: "Η ΕΣΥΕ μπροστά στο 2000", Αθήνα 6-9 Δεκεμβρίου 1994, τόμος 2, σ.285-306
  • Τουρισμός και περιβάλλον στις νησιωτικές περιφέρειες. Η τουριστική ανάπτυξη της Λέσβου με την αξιοποίηση πολιτιστικών και φυσικών πόρων, Συνέδριο "Τουρισμός και Περιβάλλον στις νησιωτικές περιφέρειες", Ηράκλειο 17-19 Μαρτίου 1995, Οργάνωση Παραρτήματα Δωδεκανήσου, Κρήτης, Ιονίων Νησιών του ΤΕΕ και Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου σ.392-404
  • Tourisme soutenable a Lesvos: valorisation de l ΄ heritage naturel et culturel, Sustainable Tourism World Conference, Lanzarote, 24-29 April 1995
  • Το περιβάλλον αποτελεί ανασταλτική ή περιοριστική παράμετρο για τη περιφερειακή ανάπτυξη; Η αναγκαιότητα του χωρικού σχεδιασμού, στο Συνέδριο με θέμα " Περιφερειακή ανάπτυξη, χωροταξία και περιβάλλον στο πλαίσιο της Ενωμένης Ευρώπης, 15-16 Δεκεμβρίου 1995, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα, σ.144-154.
  • Qualite versus quantite : une strategie durable pour les iles, 1 ere Conference Europeenne su le Developpement Durable des Iles, Minorca, 24-26 avril 1997
  • Οι ενδογενείς στρατηγικές ως απαραίτητο συμπλήρωμα της εθνικής πολιτικής χωρικής ανάπτυξης: η περίπτωση των νησιών, 4 ο Εθνικό Συνέδριο Ευρωπαϊκής Εταιρείας Περιφερειακής Επιστήμης – Ελληνικό Τμήμα με θέμα «Η περιφερειακή πολιτική της Ελλάδας προς τον 21 ο αιώνα», Κηφισιά, 9-10 Μαΐου 1997.
  • Ο αγροτουρισμός στην υπηρεσία της τοπικής ανάπτυξης. Η περίπτωση της Λέσβου, Ευρωπαϊκό Σεμινάριο με θέμα: «Ο αγροτουρισμός και η συμβολή του στη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς των χωρών της Ευρώπης», Υπουργείο Γεωργίας – UNESCO , Πλωμάρι 2-7 Ιουνίου 1997, σ.199-206
  • Κορυφή σελίδας

  • Tourisme soutenable a Lesvos : Valorisation de l ’ h e ritage naturel et culturel , Συνέδριο «Αειφόρος ανάπτυξη στα νησιά: ο ρόλος της έρευνας και της εκπαίδευσης» Ρόδος 30/4-4/5/1998, σ. 12
  • Χωρικές και αναπτυξιακές διαστάσεις του αγροτουρισμού στην Ελλάδα, σε συνεργασία με τους Ανθοπούλου Θ., Ιακωβίδου Ο., Κουσουρή Α., 5 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγροτικής Οικονομίας με θέμα «Ανασυγκρότηση του Αγροτικού Χώρου», Αθήνα 11-13 Δεκεμβρίου 1998, σ. 24
  • Ο αγροτοτουρισμός ως εργαλείο ανάπτυξης της υπαίθρου: η περίπτωση των αγροτοτουριστικών εκμεταλλεύσεων της Λέσβου (σε συνεργασία με Γούσιου Κ. – Κίζο Θ.), στο 1 ο Διεθνές Συνέδριο του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Αιγαίου με θέμα "Τουρισμός σε νησιωτικές περιοχές και ειδικούς προορισμούς", Χίος, 14-16 Δεκεμβρίου 2000, σ. 19
  • L’avenir des espaces insulaires face aux enjeux du 21 eme siecle : le cas des iles grecques, 5 eme Colloque de l’Observatoire International de Prospective Regional, Lille 18-19 decembre 2001, p 12
  • Βιώσιμος τουρισμός και φέρουσα ικανότητα σε ευαίσθητα νησιωτικά οικοσυστήματα (σε συνεργασία με Βαγιάννη Ε.) στο Συνέδριο «Φέρουσα Ικανότητα και Διαχείριση Επισκεπτών στις Προστατευόμενες Περιοχές», Αθήνα, 31/5 – 1/6/2002, Οργάνωση WWF , σ.11
  • The transformation of Landscape: Modelling Policy and Social Impacts of the Agricultural Landscape of Lesvos ( σε συνεργασία με Κίζο Θ .) in 2002 World Conference on Natural Resources Modelling: "Modelling Biotic and Natural Resources in a Changing Planet", Sigri, Lesvos, 23-26 June 2002.
  • Γεωτουρισμός: Μια επιλογή για βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη; Η περίπτωση του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου (σε συνεργασία με Κατωτριάτου Ε.) στο συνέδριο «Προστατευόμενες Περιοχές και Τοπική Ανάπτυξη», Σίγρι Λέσβου 18-20 Ιουλίου 2002, σ.17-37
  • Ελκυστικότητα της Υπαίθρου σε Λιγότερο Ευνοημένες Περιοχές ( Less Favored Areas , LFA ’ s ): Η περίπτωση της Λέσβου (σε συνεργασία με Κίζο Θ.) στο 6 ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο της Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρείας, Θεσσαλονίκη 4-6 Οκτωβρίου 2002, Πρακτικά Συνεδρίου, Τόμος Ι , σ.447-455
  • Προσπελασιμότητα στα νησιά του Αιγαίου: πραγματική και εικονική απόσταση (σε συνεργασία με Η.Σπυριδωνίδη – Ν.Μισαηλίδη) στο 7 ο Εθνικό Συνέδριο Χαρτογραφίας, Μυτιλήνη 23-26 Οκτωβρίου 2002, σ.13
  • Νησιωτικό Παρατηρητήριο: ένα εργαλείο σχεδιασμού (σε συνεργασία με Ι.Κονδύλη), στο 7 ο Εθνικό Συνέδριο Χαρτογραφίας, Μυτιλήνη 23-26 Οκτωβρίου 2002, σ. 11 + χάρτες
  • Στρατηγικές Επιβίωσης των Αγροτικών Νοικοκυριών σε Μειονεκτικές ΠεριΧχές: Η περίπτωση της Λέσβου (σε συνεργασία με Κίζο Θ.) στο 7 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγροτικής Οικονομίας, με τίτλο «Η κοινωνία της υπαίθρου σε ένα μεταβαλλόμενο αγροτικό χώρο», 21 -23 Νοεμβρίου 2002, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, σ.15.
  • Η χωρική διαφοροποίηση της ανάπτυξης της βιολογικής γεωργίας στην Ελλάδα (σε συνεργασία με Βακουφάρη Χ. και Κίζο Θ.) στο 7 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγροτικής Οικονομίας, με τίτλο «Η κοινωνία της υπαίθρου σε ένα μεταβαλλόμενο αγροτικό χώρο», 21 -23 Νοεμβρίου 2002, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, σ.14.
  • The sustainability of the hotel enterprises in Greece , ( σε συνεργασία με Τσιλιμπώκο Κ .), στο 2 ο Διεθνές Συνέδριο με τίτλο « Sustainable Tourism Development and the Environment», Χίος , 2-5 Οκτωβρίου 2003, σ . 13.
  • Measuring the Attractiveness of Small Islands. A tool for sustainability ( σε συνεργασία με Κονδύλη Ι ., Γρυλλάκη Στ .), στο Συνέδριο με θέμα « Sutainability Indicators » , La Valletta, 6-8 November 2003, p.16
  • Οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές διαστάσεις της ανάπτυξης σε λιγότερο ευνοημένες περιοχές (σε συνεργασία με Ιωσηφίδη Θ., Κίζο Θ), Συνέδριο «Λιγότερο Ευνοημένες Περιοχές και στρατηγικές ανάπτυξης, Μυτιλήνη, 21-22 Νοεμβρίου 2003, σ.5-19
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα Κορυφή σελίδας

Επικοινωνία

Διεύθυνση
Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού" Μιχαήλ Λιβανού 54
82100 ΧΙΟΣ


Γραμματεία
Μεταπτυχιακού

κα Μαρία Σταθάκου
(9:00-14:30)
Τηλέφωνο:
22710 35322-3
Fax: 22710 35399
E-mail


Αποστολή σελίδας


Στείλε τη διεύθυνση αυτής της σελίδας σε ένα φίλο
Τελευταία ανανέωση:
23 Απριλίου 2008
Καρράδειο κτίριο, Μιχαήλ Λιβανού 54, 82100 ΧΙΟΣ. Designed by Stamatis Kritikos Maintainance by Tzoanna Ioannidou