Επιστροφή στη λίστα διδασκόντων Διδάσκοντες


» Δρ Χάρης Κοκκώσης
Χάρης ΚοκκώσηςΑτομικά στοιχεία
Τηλέφωνο:210 6800051-2
Φαξ: 210 6800053
E-mail: hkok@prd.uth.gr

Τίτλοι σπουδών
 • Πρώτο πτυχίο: Δίπλωμα Αρχιτέκτονα-Μηχανικού, Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο, Τμήμα Αρχιτεκτόνων (1973)
 • Μεταπτυχιακοί τίτλοι : Μάστερ Πολεοδομίας ( Master of Urban Planning ), Πολιτειακό Πολυτεχνείο Καλιφόρνιας, Πομόνα Καλιφόρνιας, Τμήμα Πολεοδομίας (1975)
 • Διδακτορικό Δίπλωμα: Πανεπιστήμιο Κορνέλλ ( Cornell ), Η.Π.Α., Τμήμα Πολεοδομίας και Χωροταξίας (1980)
Επαγγελματικές δραστηριότητες
 • Τωρινή θέση: Γενικός Γραμματέας Ε.Ο.Τ.
 • 2002-σήμερα Καθηγητής Πολεοδομίας-Χωροταξίας Τμήμα Μηχανικών, Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
 • 1995-2002 Καθηγητής Πoλεoδoμίας και Χωρoταξίας, Τμήμα Περιβάλλovτoς, Παvεπιστήμιo Αιγαίoυ.
 • 1991-1995 Αvαπληρωτής Καθηγητής Πoλεoδoμίας και Χωρoταξίας, Τμήμα Περιβάλλovτoς, Παvεπιστήμιo Αιγαίoυ.
 • 1986- 1991 Επίκoυρoς Καθηγητής Δoμημέvoυ Περιβάλλovτoς και Πoλεoδoμίας, Τμήμα Περιβάλλovτoς, Παvεπιστήμιo Αιγαίoυ.
Διδακτική εμπειρία ως προσκεκλημένος διδάσκων: Πανεπιστήμια Toulouse , Oxford Brookes University , UIMP Valencia , Universidad de Alicante , Universidad de las Palmas de Gran Canaria , Universitat Autonoma de Barcelona, University of Venice , Free University of Amsterdam.
Μεμονωμένες διαλέξεις σε ελληνικά (Πάντειο Πανεπιστήμιο, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, κλπ) και ξένα ΑΕΙ.

Πρόσφατες Ερευνητικές Δραστηριότητες
Έχει διευθύνει και συμμετάσχει σε εθνικά και διεθνή ερευνητικά προγράμματα στα θέματα ολοκληρωμένης διεπιστημονικής προσέγγισης στην χωροταξία, περιβαλλοντική διαχείριση και σχεδιασμό.
 • Ο Ρόλος και τα Χωρικά Αποτελέσματα της Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Ταυτότητας, (ESPON) 1.3., Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2004-2006.
 • Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιων Περιοχών και Λεκανών Απορροής, (Πυθαγόρας), Υπουργείο Παιδείας, 2004-2005.
 • Προστασία του Εδάφους με τη Χρήση της Οικολογικής Μηχανικής σε Επίπεδο Λεκάνης Απορροής, (Progeco), Κοινοτική Πρωτοβουλία Interreg III Medocc, 2004-2006.
 • Πλαίσιο Εφαρμογής του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Παράκτιο Χώρο, ΥΠΕΧΩΔΕ, 2004.
 • Προς μια Πολιτική Αστικής Αναγέννησης σε Παράκτιες Μεσογειακές Πόλεις, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, 2004.
 • Οδηγίες για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Αστικών Υδατικών Συστημάτων στις Παράκτιες Περιοχές της Μεσογείου, Priority Actions Plan/ Regional Activity Centre, United Nations Environment Programme, 2004.
 • Περιβαλλοντική Διάσταση του ΕΠΑΝ, Αποτίμηση, Παρακολούθηση και Ανάπτυξη, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, 2003- 2004.
 • Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιας Περιοχής Δυτικού Σαρωνικού (Κόλπος Ελευσίνας), Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας, 2002-2004.
 • Στρατηγικές για μια Περιφερειακή Αειφόρο Ανάπτυξη, μια Ολοκληρωμένη Προσέγγιση Πέρα της Καλής Πρακτικής (Regionet), Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γεν. Διεύθυνση Έρευνας, 2002-2004.
 • Τεχνική υποστήριξη για τη διοργάνωση της 2ης Διάσκεψης Υπουργών Περιβάλλοντος στο πλαίσιο της Ευρω –Μεσογειακής Συνεργασίας (EuroMed Environment), Ευρωπαϊκή Επιτροπή –ΥΠΕΧΩΔΕ, 2002.
 • Ολοκληρωμένη Αξιολόγηση στα Πλαίσια της Βιώσιμης Διακυβέρνησης Λεκανών Απορροής, (Advisor), Ε.Ε., Διεύθυνση Έρευνας, 5ο Πρόγραμμα Δράσης, Περιβάλλον και Ενέργεια, 2001-2004.
 • Κορυφή σελίδας

 • Εμπόδια και Συνθήκες για την Συμμετοχή του Ιδιωτικού Τομέα στις Υπηρεσίες Ύδρευσης και Αποχέτευσης σε Χώρες τις Λατινικής Αμερικής και της Αφρικής: Αναζητώντας την Κοινωνική, Οικονομική και Περιβαλλοντική Αειφορία, (Prinwass), Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γεν. Διεύθυνση Έρευνας, 5ο Πρόγραμμα Δράσης, Διεθνής Συνεργασία για την Ανάπτυξη, 2001-2004.
 • Good Practices Guidelines for Integrated Coastal Area Management in the Mediterranean, Regional Activity Center for the Priority Actions Programme, RAC/PAP/UNEP, 2001.
 • Αναδιάρθρωση Διοίκησης – Αυτοδιοίκησης στην Μητροπολιτική Περιοχή της Αττικής. (Συντονισμός από το Πάντειο Πανεπιστήμιο) Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, 2001.
 • Ανάπτυξη Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών για τα νησιά Άνδρο, Τήνο, Μύκονο και Δήλο, Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων, 2001.
 • Σχεδιασμός Συστήματος Περιβαλλοντικής Παρατήρησης στη Κύπρο, (Med-Ermis Cyprus), Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, Κυπριακή Δημοκρατία, 2000-2002.
 • Τεχνική Βοήθεια σε 6 Μεσογειακές Χώρες (Αίγυπτος, Μάλτα, Ισραήλ. Τυνησία, Λίβανος, Κύπρος) για Περιβαλλοντικά Παρατηρητήρια (Med-Ermis), ΥΠΕΧΩΔΕ-DAC (Συν-συντονισμός με το Πανεπιστήμιο Αθηνών), 2000-2002.
 • Εκτίμηση Φέρουσας Ικανότητας σε Ευρωπαϊκούς Τουριστικούς Προορισμούς, (TCC), Ευρωπαϊκή Επιτροπή/ Γεν. Δ/νση Περιβάλλοντος, 2000-2001.
 • Best Practice Guide for Integrated Coastal Zone Management in the Mediterranean, UNEP/PAP RAC, 2000-2001.
 • Coast - Land use - Med: Preliminary study for development of coastal land - use policies among EU Mediterranean countries for long term protection, (Coordinated by Conservatoire du Littorate), EC, DG-environment (Life), France, 2000.
 • Χωροταξική και Περιβαλλοντική Διαχείριση Υδάτινων Πόρων στη Νότια Βαλκανική, ΥΠΕΧΩΔΕ/DAC, 1999-2000.
 • Strategic Review - Sustainable Development in the Mediterranean, UNEP/MAP, 1999- 2000.
 • Στρατηγικό Πρόγραμμα Δράσης (Master Plan) για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του Παράκτιου Χώρου, Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.,1999.
 • Στήριξη της Κυπριακής Δημοκρατίας για την εναρμόνιση της Πολιτικής Περιβάλλοντος με την Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, (Συντονισμός από το Παπεπιστήμιο Αθηνών) EU Life, Third countries, 1999.
 • Improving the Environment in the Mediterranean: Lessons for Sustainable Development, UNEP/MAP for Life B7-8/10/97/UNB/A4, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γεν. Διεύθυνση XI 1999.
 • Conceptual Framework and Planning Guidelines for Integrated Coastal Area and River Basin Management, UNEP United Nations Environment Programme-PAP, 1999.
 • Evaluation of Best Practices in the Mediterranean: Lessons for Sustainable Development/ UNEP MEDU, 1999.
 • Μητροπόλεις και Βιώσιμη χρήση του νερού – (Metron), Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γεν. Διεύθυνση Έρευνας, 4ο Πρόγραμμα Δράσης, Πρόγραμμα Περιβάλλον και Κλίμα, 1997-2000.
 • Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Παράκτιων Περιοχών: Η περίπτωση των Κυκλάδων, (PICAMCY), Ευρωπαϊκή Επιτροπή/ Γεν Δ/νση Περιβάλλοντος, Πρόγραμμα Life, 1997-2000.
 • Πρόγραμμα Αξιολόγησης των Επιπτώσεων των Ευρωπαϊκών Πολιτικών στα Νησιά του Αιγαίου, Υπουργείο Αιγαίου, 1999.
 • Ανάπτυξη Χωρικού Συστήματος Στήριξης Αποφάσεων (ΧΣΣΑ) για Αειφορική Ανάπτυξη Περίπτωση Θάσου, ΓΓΕΤ, 1997-1999.
 • Εθνικό Πρόγραμμα για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Ελληνικών Ακτών και Νησιών, ΥΠΕΧΩΔΕ, 1997-1998.
 • Regional Development Study for Permiti. Albania, Phare CBC, 1998-1999.
 • Assessment of Integrated Coastal Zone Management Programs in Africa, 1998.
 • Coastal Area Management Programme for Albania: Systemic and Prospective Analysis/ UNEP MAP-Blue Plan, Sophia Antipolis 1997.
 • Κορυφή σελίδας
Άλλα
 • Σύμβουλος Αξιολόγησης, Ενδιάμεση Έκθεση Αξιολόγησης για το ΕΠ.ΠΕΡ, Ε.Υ.Δ.. ΕΠ.ΠΕΡ, 2003.
 • Συμμετοχή (για τον τουρισμό) στην Ενδιάμεση Έκθεση Αξιολόγησης του ΕΠ.ΑΝ, BCS Σύμβουλοι για την Ε.Υ.Δ. ΕΠ.ΑΝ, 2002-3.
 • Τομεακός υπεύθυνος για το περιβάλλον. Αναδιάρθρωση της Διοίκησης/ Αυτοδιοίκησης στην Μητροπολιτική Περιοχή της Αττικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Υπουργείο Εσωτερικών, Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, 2001.
Άλλες δραστηριότητες
 • Σύμβουλος σε θέματα χωροταξίας και περιβάλλοντος, διαχείρισης παράκτιων περιοχών, σχεδιασμού για τουρισμό και περιβάλλον, νησιωτικής ανάπτυξης, περιβαλλοντικού σχεδιασμού, πολεοδομίας και χωροταξίας σε ελληνικούς φορείς και σε διεθνείς οργανισμούς (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΟΟΣΑ, World Bank, FAO, UNEP, κλπ) με αποστολές σε Μεσογειακές και Αφρικανικές χώρες (Αλβανία, Κροατία, Σλοβενία, Κύπρο, Τυνησία, Μαρόκο, Συρία, Κένυα, Τανζανία, Κομόρες, κλπ).
Διακρίσεις
 1. Υπότροφος Ι.Κ.Υ. (1969, 1970, 1971, 1972, και 1973).
 2. Επιχορήγηση για επίσκεψη/ Πρόγραμμα ERASMUS/1988-89 και 1989-90.
 3. Fullbright Fellowship (1990)/Salzburg Seminar Fellowship.
Δημοσιεύσεις /αναφορές
Έχει συγγράψει αυτόνομα ή σε συνεργασία 12 βιβλία και περισσότερα από 50 επιστημονικά άρθρα σε διεθνώς αναγνωρισμένα περιοδικά και βιβλία σε θέματα τουρισμού, βιώσιμης ανάπτυξης, χωροταξίας και περιβάλλοντος, νησιώτικης ανάπτυξης, κλπ. Επιπλέον έχει ένα μεγάλο αριθμό παρουσιάσεων και δημοσιεύσεων σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά συνέδρια.

Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα Κορυφή σελίδας

Επικοινωνία

Διεύθυνση
Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού" Μιχαήλ Λιβανού 54
82100 ΧΙΟΣ


Γραμματεία
Μεταπτυχιακού

κα Μαρία Σταθάκου
(9:00-14:30)
Τηλέφωνο:
22710 35322-3
Fax: 22710 35399
E-mail


Αποστολή σελίδας


Στείλε τη διεύθυνση αυτής της σελίδας σε ένα φίλο
Τελευταία ανανέωση:
23 Απριλίου 2008
Καρράδειο κτίριο, Μιχαήλ Λιβανού 54, 82100 ΧΙΟΣ. Designed by Stamatis Kritikos Maintainance by Tzoanna Ioannidou