Επιστροφή στη λίστα μαθημάτων Μαθήματα


» Νέες Τεχνολογίες στη Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων

Διδάσκοντες: Δρ. Μαριάννα Σιγάλα
Δρ. Λεωνίδας Μαρούδας

Σκοποί του μαθήματος
Το τουριστικό προϊόν και οι υπηρεσίες έχουν σημαντικές ιδιαιτερότητες και ιδιομορφίες οι οποίες επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό επιμέρους ζητήματα που σχετίζονται με την διοίκηση των τουριστικών επιχειρήσεων και των λειτουργιών τους. Συγκεκριμένα, η παροχή τουριστικών υπηρεσιών απαιτεί την συνύπαρξη τουριστών - παραγωγών και την άμεση επαφή των πρώτων με τα συστήματα παροχής και παραγωγής υπηρεσιών, με αποτέλεσμα οι τουρίστες να συμμετέχουν και να επηρεάζουν ενεργά την παραγωγή και την κατανάλωση των τουριστικών υπηρεσιών. Η συμμετοχή αυτή εισάγει επίσης και έναν μεγάλο βαθμό μεταβλητότητας, αβεβαιότητας και ετερογένειας στην λειτουργία των τουριστικών επιχειρήσεων και των συστημάτων τους, τα οποία σε συνδυασμό με την άϋλη και πολιτισμική-διεθνή φύση των τουριστικών υπηρεσιών δυσχεραίνουν την διοίκηση, μέτρηση και βελτίωση της ποιότητας και απόδοσης των επιχειρησιακών λειτουργιών. Η αποτελεσματική διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων θα πρέπει επίσης να αναπτύξει και να εφαρμόσει πολιτικές που θα μειώνουν την πολυπλοκότητα και τα προβλήματα που δημιουργούνται λόγω της σύντομης απαξίωσης των τουριστικών υπηρεσιών. Τέλος, καθώς η πληροφορία αποτελεί ζωτικό παράγοντα και στοιχείο του τουριστικού προϊόντος, οι εφαρμογές σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας (και ιδιαίτερα του Διαδικτύου) αποτελούν αποφασιστικά εργαλεία αύξησης της αποτελεσματικότητας των τουριστικών επιχειρήσεων και εργαλεία στήριξης της στρατηγικής τους διοίκησης. Κατά συνέπεια, το μάθημα επίσης σκοπεύει στο να βοηθήσει τον μεταπτυχιακό φοιτητή να κατανοήσει τις βασικές αρχές, φιλοσοφία και μεθόδους που χαρακτηρίζουν τη διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις σύγχρονες απαιτήσεις και την δυναμική επίδραση που έχουν σήμερα η οικονομία των νέων τεχνολογιών στην παγκοσμιοποίηση, διεθνοποίηση, ψηφιοποίηση των τουριστικών επιχειρήσεων και τέλος στην προσωποποίηση των υπηρεσιών τους. Συνολικά, το μάθημα αυτό αποσκοπεί να εξοικειώσει τους μεταπτυχιακούς φοιτητές (τόσο από θεωρητικής όσο και από πρακτικής άποψης) με: α) τις σύγχρονες στρατηγικές και πολιτικές αποτελεσματικής διοίκησης τουριστικών επιχειρήσεων, οι οποίες αποβλέπουν στην μείωση των λειτουργικών προβλημάτων που δημιουργούνται λόγω των ανωτέρω ιδιαιτεροτήτων των τουριστικών επιχειρήσεων και των υπηρεσιών τους και β) με την εφαρμογή και επίδραση των νέων τεχνολογιών στην διοίκηση των τουριστικών επιχειρήσεων και στην αλυσίδα αξίας τους.

Κορυφή σελίδας


Ενδεικτικό Πρόγραμμα Διαλέξεων
Συνοπτικά, το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει τις εξής θεματικές ενότητες: κατανόηση και πολιτικές διοίκησης/σχεδίασης/ανάπτυξης των συστημάτων παροχής τουριστικών υπηρεσιών, διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού στις τουριστικές υπηρεσίες, καθώς επίσης μέτρηση, διοίκηση και βελτίωση απόδοσης, παραγωγικότητας και ποιότητας τουριστικών επιχειρήσεων και υπηρεσιών, yield management και νέες τεχνολογίες, αλυσίδα αξίας τουριστικών επιχειρήσεων και νέες τεχνολογίες (Customer Relationship Management και Supply Chain Management), νέες τεχνολογίες και mass customization τουριστικών επιχειρήσεων και υπηρεσιών.

Κορυφή σελίδας


Αναλυτικό πρόγραμμα – περιεχόμενο μαθήματος
 1. Κατανόηση των υπηρεσιών των τουριστικών επιχειρήσεων.
  • Χαρακτηριστικά γνωρίσματα & χαρακτηριστικά τουριστικών υπηρεσιών: διοικητικές επιπτώσεις.
  • Τουριστικές επιχειρήσεις/υπηρεσίες ως συστήματα παραγωγής.
  • Ταξινόμηση & τυπολογίες τουριστικών επιχειρήσεων και υπηρεσιών.

 2. Ανάπτυξη της έννοιας και σχεδιασμός συστήματος παροχής τουριστικών υπηρεσιών.
  • Καθορισμός της έννοιας και της στρατηγικής σημασίας του συστήματος παροχής τουριστικών υπηρεσιών.
  • Σχεδιασμός και διοίκηση συστήματος υπηρεσιών: διαγράμματα ροής, ανάλυση ψαροκόκκαλο.
  • Ιδιότητες και χαρακτηριστικά νέων τεχνολογιών και επίδραση των πρώτων στο σχεδιασμό συστημάτων παροχής τουριστικών προϊόντων.

 3. Διαχείριση της τουριστικής ζήτησης & δυναμικότητας τουριστικών επιχειρήσεων.
  • Ζητήματα και προβλήματα δυναμικότητας των συστημάτων παροχής τουριστικών υπηρεσίων.
  • Ζητήματα και προβλήματα στην ζήτηση συστημάτων παροχής τουριστικών υπηρεσίων.
  • Yield Management: τεχνικές καθορισμού τιμής, βελτιστοποίηση επιχειρηματικών αποτελεσμάτων με την ταυτόχρονη διαχείριση της δυναμικότητας και της ζήτησης.
  • Yield Management και νέες τεχνολογίες στις τουριστικές επιχειρήσεις.
  Κορυφή σελίδας
 4. Ποιότητα υπηρεσιών & ικανοποίηση τουριστών.
  • Εννοιολογική ανάλυση της ικανοποίησης τουριστών.
  • Ορισμοί και γκουρού της ποιότητας (τουριστικών) υπηρεσιών.
  • Μοντέλα διαχείρισης, βελτίωσης και μέτρησης της ποιότητας τουριστικών υπηρεσιών.
  • Νέες τεχνολογίες και ποιότητα τουριστικών υπηρεσιών: e-service quality.

 5. Νέες τεχνολογίες & αλυσίδα αξίας τουριστικών επιχειρήσεων.
  • e-business στον τουρισμό.
  • Customer Relationship Management.
  • Supply Chain Management.
  • Προσωποποίηση τουριστικών υπηρεσιών και νέες τεχνολογίες: mass customization, CRM.

 6. Παραγωγικότητα και απόδοση στις υπηρεσίες.
  • Ανάλυση των εννοιών: αποδοτικότητα, αποτελεσματικότητα και παραγωγικότητα.
  • Καθορισμός και μέτρηση της παραγωγικότητας, αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας.
  • Τεχνικές και στρατηγικές βελτίωσης της παραγωγικότητας.
  • Νέες τεχνολογίες και αποτελεσματικότητα, παραγωγικότητα στις τουριστικές επιχειρήσεις.

 7. Διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού στις τουριστικές επιχειρήσεις.
  • Ανάλυση των αγορών εργασίας στην τουριστική βιομηχανία. Ειδικά θέματα στη διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού στον τομέα των υπηρεσιών.
  • Επιλογή και υποκίνηση ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση, πολιτική αμοιβών και διαχείριση καριέρας.
  • Διαχείριση των σχέσεων προσωπικού-πελατών και διοίκηση παραπόνων.

Κορυφή σελίδας

Μέθοδοι διδασκαλίας και εξέτασης
Η διδασκαλία κάθε θεματικής ενότητας ενισχύεται με την ανάλυση και συζήτηση μελετών περιπτώσεων που αποβλέπουν στην καλύτερη κατανόηση και στον συνδυασμό θεωρητικών προσεγγίσεων με τις σύγχρονες επιχειρηματικές εφαρμογές και πραγματικότητα. Η εκπαιδευτική διαδικασία επίσης περιλαμβάνει τη χρήση διαφόρων εργαστηριακών μεθόδων μάθησης, όπως ομαδικές εργασίες, ταινίες, διαγνωστικά ερωτηματολόγια και υπόδυση ρόλων (role plays), έτσι ώστε οι φοιτητές να αναπτύξουν και να καλλιεργήσουν τις ικανότητες και δεξιότητες εκείνες που θα τους καταστήσουν φορείς νεωτεριστικών αλλαγών για τη διαμόρφωση στρατηγικών πλεονεκτημάτων στις επιχειρήσεις όπου θα δραστηριοποιηθούν.

Αξιολόγηση μαθήματος
1 γραπτή ομαδική εργασία (80%) και οργάνωση και συμμετοχή σε ένα debate (20%).

Κορυφή σελίδας

Βιβλιογραφία
 • Carmouche, R., Kelly, N. (1995). Behavioural Studies in Hospitality Management. Chapman and Hall: London.
 • Fitzsimmons, J. and Fitzsimmons, M. (1998). Service Management: operations, strategy and information technology. McGraw Hill International Editions, NY.
 • Heineke, D. (2003). Managing services: using technology to create value. McGraw Hill: NY.
 • Ingold, A., McMahon, U. and Yeoman, I. (2000). Yield Management: strategies for the service sector. Continuum: NY.
 • Kandampully, J., Mok, C., Sparks, B. (2001) Service Quality Management in Hospitality, Tourism and Leisure, Binghamton, NY: The Haworth Hospitality Press.
 • Lenehan, T., Harrington, D. (1998) Managing Quality in Tourism. Theory and Practice, Dublin: Oak Tree Press.
 • Riley, M. (1996). Human Resource Management in the Hospitality and Tourism Industry, Butterworth Heinemann: Oxford, second edition.
 • Rust, R. and Kannan, P. (2002). E-Service: New directions in theory and practice. M.E. Sharpe: NY.
 • Sigala, M. (2005). Information and Communication Technologies in Tourism and Hospitality: Applications and Management. Butterworth Heinemann, Elsevier Science.
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα Κορυφή σελίδας

Επικοινωνία

Διεύθυνση
Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού" Μιχαήλ Λιβανού 54
82100 ΧΙΟΣ


Γραμματεία
Μεταπτυχιακού

κα Μαρία Σταθάκου
(9:00-14:30)
Τηλέφωνο:
22710 35322-3
Fax: 22710 35399
E-mail


Αποστολή σελίδας


Στείλε τη διεύθυνση αυτής της σελίδας σε ένα φίλο
Τελευταία ανανέωση:
23 Απριλίου 2008
Καρράδειο κτίριο, Μιχαήλ Λιβανού 54, 82100 ΧΙΟΣ. Designed by Stamatis Kritikos Maintainance by Tzoanna Ioannidou