Επιστροφή στη λίστα μαθημάτων Μαθήματα


» Τουριστική ανάπτυξη και πολιτική
Διδάσκων: Επικ. Καθηγητής Δ. Λαγός

Στόχος μαθήματος
Στόχος του μαθήματος είναι να περιγράψει και να αναλύσει το θεωρητικό και εμπειρικό πλαίσιο της τουριστικής ανάπτυξης και πολιτικής και να δώσει χαρακτηριστικά παραδείγματα περιπτώσεων από τη διεθνή και ελληνική πραγματικότητα.

Ειδικότερα θέματα που εξετάζονται
Έννοια και περιεχόμενο της τουριστικής ανάπτυξης. Θεωρητικές προσεγγίσεις της τουριστικής ανάπτυξης. Προϋποθέσεις και τύποι τουριστικής ανάπτυξης. Οργάνωση, φορείς, θεσμοί στον τουρισμό. Διαμόρφωση της τουριστικής πολιτικής. Διεθνείς φορείς άσκησης τουριστικής πολιτικής: εκροές στην οργάνωση και στον σχεδιασμό της τουριστικής ανάπτυξης. Ανάλυση χαρακτηριστικών περιπτώσεων. Θεσμική και οργανωτική διάσταση των φορέων άσκησης τουριστικής πολιτικής σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο: διεθνής πρακτική. Τουριστική πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ανάλυση χαρακτηριστικών περιπτώσεων. Η τοπική διάσταση στην τουριστική πολιτική: τύποι φορέων και οργανώσεων, μορφές συμμετοχής. Ανάλυση χαρακτηριστικών περιπτώσεων. Σχέσεις μεταξύ των επιπέδων (διεθνούς, εθνικού, περιφερειακού και τοπικού) της τουριστικής πολιτικής. Προγραμματισμός και χρηματοδότηση τουριστικής ανάπτυξης. Κατευθύνσεις και πολιτική τουριστικής ανάπτυξης.

Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία
 • Βαρβαρέσος, Στέλιος "Τουρισμός: Οικονομικές προσεγγίσεις". Εκδόσεις Προπομπός, Αθήνα 1997.
 • Βαρβαρέσος, Στέλιος. "Τουρισμός: Εννοιες, μεγέθη, δομές". Εκδόσεις Προπομπός, Αθήνα 1998.
 • Κοκκώσης, Χ. και Π. Τσάρτας. "Βιώσιμη Τουριστική Ανάπτυξη και Περιβάλλον". Κριτική, Αθήνα 2001.
 • Λαγός, Δ. "Ο Τουρισμός ως Παράγοντας Προώθησης της Περιφερειακής Ανάπτυξης", ΤΟΠΟΣ, 14/98, σσ. 47-65, Αθήνα 1998.
 • Τσάρτας, Π. "Τουρίστες, ταξίδια, τόποι: Κοινωνιολογικές προσεγγίσεις στον Τουρισμό". Εξάντας, Αθήνα 1996.
 • Χυτήρης Λ. "Τουριστικά Γραφεία". Εκδόσεις Interbooks, Αθήνα 1995.
 • Doswell Rogger. "Τουρισμός: Ο ρόλος του αποτελεσματικού μανατζμεντ". Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα 2002.
 • Gartner Willimam, "Τουριστική Ανάπτυξη: Αρχές, Διαδικασίες και Πολιτικές". Εκδόσεις Έλλην, Αθήνα 1996.
 • Gee C., J. Makens, D. Choy (επιμέλεια Θ. Μαυροδόντης). "Τουριστική & Ταξιδιωτική Βιομηχανί".Εεκδόσεις ΕΛΛΗΝ , Αθήνα 2001.
 • Gray, H.P., (1983). "The Contribution of Economics to Tourism", Annals of Tourism Research, Vol. 10, No. 1, σσ. 9-33.
 • Lundberg D., M. Krishnamoorthy, M. Stavenga. "Tourism Economics", John Wiley & Sons, Inc. USA, 1995.
 • Morrison Alastair "Τουριστικό και ταξιδιωτικό Μάρκετινγκ". Εκδόσεις ΕΛΛΗΝ, (μετάφραση Σ. Ρεκούδης), Αθήνα 1999.
Τρόπος εξέτασης
Συνδυασμός γραπτών εξετάσεων (60%) και εργασίας (40%).

Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα Κορυφή σελίδας

Επικοινωνία

Διεύθυνση
Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού" Μιχαήλ Λιβανού 54
82100 ΧΙΟΣ


Γραμματεία
Μεταπτυχιακού

κα Μαρία Σταθάκου
(9:00-14:30)
Τηλέφωνο:
22710 35322-3
Fax: 22710 35399
E-mail


Αποστολή σελίδας


Στείλε τη διεύθυνση αυτής της σελίδας σε ένα φίλο
Τελευταία ανανέωση:
23 Απριλίου 2008
Καρράδειο κτίριο, Μιχαήλ Λιβανού 54, 82100 ΧΙΟΣ. Designed by Stamatis Kritikos Maintainance by Tzoanna Ioannidou