Επιστροφή στη λίστα μαθημάτων Μαθήματα


» Σχεδιασμός και Περιβαλλοντική Διαχείριση στον Τουρισμό
Υπεύθυνος συντονισμού διδασκαλίας: καθ. Χ. Κοκκώσης
Διδάσκοντες: Δρ Α. Παρπαϊρης
Δρ Α. Μέξα
Δρ Π. Τουρλιώτη

Στόχος μαθήματος
Ανάδειξη της αλληλεξάρτησης της σχέσης ανάμεσα στους τουριστικούς και περιβαλλοντικούς πόρους. Αιτιολόγηση της αναγκαιότητας για σχεδιασμό και περιβαλλοντική διαχείριση της τουριστικής ανάπτυξης.

Αντικείμενο
Εξέταση:
 • Των επιπτώσεων που προκαλεί ο τουρισμός στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον.
 • Της σημασίας διατήρησης της ποιότητας του περιβάλλοντος για τον τουρισμό.
 • Της περιβαλλοντικής διαχείρισης σε τουριστικές περιοχές και τουριστικές μονάδες.
 • Των πολιτικών για τη διασφάλιση της αρμονικής σχέσης, ανάμεσα στον τουρισμό και το περιβάλλον.
Οργάνωση μαθήματος
 1. Τουρισμός και Περιβάλλον: Εισαγωγικά ζητήματα
 2. Οικοσυστημική θεώρηση της σχέσης τουρισμού και περιβάλλοντος
  Περιβαλλοντική Διαχείριση
  Βιώσιμη Τουριστική Ανάπτυξη

 3. Τουρισμός και Περιβάλλον: Η Αμφίδρομη Σχέση
 4. Περιβάλλον και τουριστικοί πόροι
  Επιπτώσεις του τουρισμού στο περιβάλλον
  Κατηγορίες επιπτώσεων
  Επίδραση του περιβάλλοντος στον τουρισμό
  Φέρουσα ικανότητα
  Αλληλεξάρτηση τουρισμού και περιβάλλοντος

 5. Επιπτώσεις του Τουρισμού στο Φυσικό Περιβάλλον
 6. Παράκτιες περιοχές-τουριστικά θέρετρα
  Νησιά
  Αγροτικές-ορεινές περιοχές
  Κέντρα χειμερινού τουρισμού

 7. Επιπτώσεις του Τουρισμού στο Δομημένο Περιβάλλον
 8. Παραδοσιακοί οικισμοί-Πολιτιστική Κληρονομιά
  Αστικά κέντρα
  Κορυφή σελίδας

 9. Διαχείριση του Περιβάλλοντος και των Τουριστικών Μονάδων
 10. Γενικό πλαίσιο: Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Στρατηγική εκτίμηση των επιπτώσεων του τουρισμού

 11. Διαχείριση του Περιβάλλοντος σε Τουριστικές Περιοχές
 12. Περιβαλλοντική διαχείριση τουριστικών περιοχών
  Ζητήματα μακροκλίμακας και μικροκλίμακας

 13. Πολιτικές για τον Τουρισμό και το Περιβάλλον
 14. Διεθνή Προγράμματα
  Εθνικές πολιτικές -εργαλεία
  ΕMAS-Ecolabeling-Eco-auditing, κλπ

 15. Τουρισμός και περιβάλλον
 16. Οικοσυστήματα και περιβαλλοντικοί πόροι. Οι περιβαλλοντικές διαστάσεις του τουριστικού προϊόντος. Επιπτώσεις της τουριστικής ανάπτυξης στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον. Επιπτώσεις της υποβάθμισης του περιβάλλοντος στο τουριστικό προϊόν και την τουριστική ανάπτυξη. Βιώσιμη ανάπτυξη τουριστικών περιοχών. Περιβαλλοντική προστασία στον τουρισμό -- τεχνολογικές και μη τεχνολογικές επιλογές και εναλλακτικές. Σχεδιασμός και πολιτική τουρισμού με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος.

 17. Θεωρία Σχεδιασμού -- Σχεδιασμός τουριστικής ανάπτυξης
 18. Ρόλος του σχεδιασμού στην ανάπτυξη του τουρισμού. Αρχές και διαδικασία σχεδιασμού. Στόχοι και αντικειμενικοί σκοποί. Διαδικασία και φάσεις σχεδιασμού τουριστικής ανάπτυξης. Επίπεδα σχεδιασμού και εναλλακτικές προσεγγίσεις στο σχεδιασμό της τουριστικής ανάπτυξης. Σχεδιασμός βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης. Στρατηγικές, φορείς, μέσα οργάνωσης και πολιτικές σχεδιασμού τουριστικής ανάπτυξης. Εφαρμογή και αξιολόγηση σχεδίων τουριστικής ανάπτυξης. Θεσμικό πλαίσιο σχεδιασμού τουριστικής ανάπτυξης.

 19. Κατάρτιση Σχεδίου Τουριστικής Ανάπτυξης
 20. Περιεχόμενο και δομή ενός σχεδίου τουριστικής ανάπτυξης. Διαδικασία κατάρτισης σχεδίου. Εργαλεία/τεχνικές για την κατάρτιση του σχεδίου. Φάσεις σχεδιασμού και δραστηριότητες ανά φάση.

 21. Πρακτική Σχεδιασμού Τουριστικής Ανάπτυξης
 22. Περιοχές εντατικής τουριστικής ανάπτυξης. Αστικά κέντρα και αστικός τουρισμός. Ολοκληρωμένα τουριστικά θέρετρα και θεματικά πάρκα. Εναλλακτικές μορφές τουρισμού και ο σχεδιασμός της τουριστικής ανάπτυξης. Ειδικές συναντήσεις (εκθέσεις, Ολυμπιακοί Αγώνες, κ.λπ.).
Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου οι φοιτητές θα εκπονήσουν ατομική εργασία με θέμα την Βιώσιμη Ανάπτυξη και τον τουρισμό, όπου εξετάζεται η πολιτική για τον τουρισμό και το περιβάλλον, σε συνεννόηση με τους διδάσκοντες και με ημερομηνία παράδοσης την 31-01-2005.
Κορυφή σελίδας

Αξιολόγηση των σπουδαστών
 • Ενεργός συμμετοχή στις διαλέξεις και τα σεμινάρια 10%
 • Εξέταση 40%
 • Ατομική εργασία 50%
Βιβλιογραφία
 1. Βασική
  • Κοκκώσης Χ και Τσάρτας, Π 2001 Βιώσιμη Τουριστική Ανάπτυξη και Περιβάλλον Εκδόσεις Κριτική: Αθήνα.
  • Παρπαϊρης Α. 2000 Κεφάλαιο 6: Περιβαλλοντική αντιμετώπιση των ειδικών έργων, Θεματική Ενότητα ΙΙΙ(Β): Σχεδιασμός και Προστασία του Περιβάλλοντος: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.
  • Παρπαϊρης Α. 2000 Κεφάλαιο 1: Συμμετοχή, περιβαλλοντική εκπαίδευση και ενημέρωση του πολίτη στα πλαίσια άσκησης ορθής και αποτελεσματικής περιβαλλοντικής πολιτικής για την προώθηση των έργων, Θεματική Ενότητα ΙΙΙ(Β): Σχεδιασμός και Προστασία του Περιβάλλοντος: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.
  • Παρπαϊρης Α. 2000 Κεφάλαιο 1: Προστασία και αποκατάσταση του παράκτιου περιβάλλοντος, Κεφάλαιο 5: Προστασία και αποκατάσταση τοπίου, Θεματική Ενότητα ΙV(Β): Τεχνολογία Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.
  • Mathieson, A. and Wall, G. (1993) Tourism: Economic, Physical and Social Impacts Longman: New York.
  • Pearce, D. (1981) Tourist Development Longman: London.
  • OECD (1980) The Impacts of Tourism on the Environment OECD: Paris.
  Κορυφή σελίδας
 2. Προαιρετική
  • Ashworth, G. and Turnbridge, J. (1990) The Tourist-Historic City Bellhaven: London.
  • Briassoulis. H. and Van der Straaten, J, (eds.) (2000) Tourism and the Environment: Regional, Economic and Policy Issues Kluwer: Dordrecht.
  • Coccossis, H. and Nijkamp, P. (eds.) (1995) Sustainable Tourist Development Avebury: London.
  • Commission of the European Communities (1993) Taking Account of Environment in Tourism Development Luxembourg.
  • International Hotel Association (1995) Environmental Action Pack for Hotels UNEP Tech. Report 31.
  • Law, C. (1995) Urban Tourism: Attracting Visitors to Large Cities Mansell: Poole.
  • Michaud, J. (1983) Le Tourisme face a l' Environnement Presses Universitaires de France: Paris.
  • Priestley, G., Edwards, A. and Coccossis, H. (eds.) 1996 Sustainable Tourism? European Experiences CAB International.
  • Coccossis, H. and Mexa, A. 2004 The Challenge of Tourism Carrying Capacity Assessment: Theory and Pracice, Ashgate.

 3. Internet sites

 4. Θεσμικά κείμενα
  • ΜΠΕ Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων : ΚΥΑ 69269/5387/90
  • EcoAudit Directive No. 1836/93
  • Charter for Sustainable Tourism

Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα Κορυφή σελίδας

Επικοινωνία

Διεύθυνση
Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού" Μιχαήλ Λιβανού 54
82100 ΧΙΟΣ


Γραμματεία
Μεταπτυχιακού

κα Μαρία Σταθάκου
(9:00-14:30)
Τηλέφωνο:
22710 35322-3
Fax: 22710 35399
E-mail


Αποστολή σελίδας


Στείλε τη διεύθυνση αυτής της σελίδας σε ένα φίλο
Τελευταία ανανέωση:
23 Απριλίου 2008
Καρράδειο κτίριο, Μιχαήλ Λιβανού 54, 82100 ΧΙΟΣ. Designed by Stamatis Kritikos Maintainance by Tzoanna Ioannidou