Επιστροφή στη λίστα μαθημάτων Μαθήματα


» Τουρισμός και Ελληνική οικονιμία
Διδάσκοντες: Γ. Οικονομάκης
Δ. Λαγός
Α. Παπαθεοδώρου

Στόχος μαθήματος
Στόχος του μαθήματος είναι να περιγράψει και να αναλύσει βασικά δομικά στοιχεία της ελληνικής οικονομίας, δίνοντας τελικά έμφαση στα συστατικά στοιχεία του τουρισμού στην Ελλάδα, στη θέση της χώρας μας στην παγκόσμια τουριστική αγορά, στις τάσεις που διαμορφώνονται για την περαιτέρω ανάπτυξή της, στις δυνατότητες και στα συγκριτικά πλεονεκτήματα που διαθέτει έναντι των άλλων ανταγωνιστικών χωρών, καθώς και στην αναγκαιότητα αναδιάρθρωσης του τουριστικού προϊόντος της χώρας.

Βασική Θεματολογία
 1. Ζητήματα ιστορικής εξέλιξης-ανάπτυξης του ελληνικού κοινωνικού σχηματισμού και ειδικά ζητήματα ανάλυσης (π.χ. ταξική διάρθρωση, εφοπλιστικό κεφάλαιο, αγροτική οικονομία, άμεσες ξένες επενδύσεις).
 2. Η εξέλιξη του τουρισμού σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο.
 3. Η θέση του ελληνικού τουρισμού στην παγκόσμια τουριστική αγορά.
 4. Η δομή της ελληνικής τουριστικής βιομηχανίας.
 5. Η συμβολή του τουρισμού στα μακροοικονομικά μεγέθη (συνάλλαγμα, απασχόληση, εισόδημα, δείκτες αποδοτικότητας).
 6. Ο τουρισμός αλλοδαπών στην Ελλάδα. Δυνατότητες και προοπτικές ανάπτυξης του.
 7. Ο εσωτερικός τουρισμός και η συμβολή του στην οικονομική ανάπτυξη.
 8. Το μέγεθος και τα χαρακτηριστικά της τουριστικής ζήτησης και προσφοράς σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.
 9. Δυνατότητες ανάπτυξης των ειδικών και εναλλακτικών μορφών τουρισμού σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.
 10. Γ’ ΚΠΣ και τουρισμός.
 11. Χαρακτηριστικά παραδείγματα από την ελληνική πραγματικότητα.
Κορυφή σελίδας

Ενδεικτική Βιβλιογραφία
 • Ζαχαράτος, Γερ., "Τουριστική Κατανάλωση", ΚΕΠΕ, Αθήνα 1985.
 • Ζαχαράτος, Γερ., "Package Tour Παραγωγή και διάθεση του τουριστικού ταξιδιού". Εκδόσεις Προπομπός, Αθήνα 2000.
 • Gee C., J. Makens, D. Choy (επιμέλεια Θ. Μαυροδόντης), "Τουριστική & Ταξιδιωτική Βιομηχανία". εκδόσεις ΕΛΛΗΝ , Αθήνα 2001.
 • ITEΠ, 1998, " Ελληνική Οικονομία και Τουρισμός", Τεύχος No 6, Αθήνα.
 • Ιωακείμογλου, Η., Γ. Μηλιός, "Εντάσσεται η Ελλάδα στη διεθνή αγορά ως ‘χώρα έντασης εργασίας’;", Θέσεις τ. 39, 1992.
 • Κατσορίδας, Δ., "Σημειώσεις για την εργατική τάξη στην Ελλάδα σήμερα", Θέσεις τ. 46, 1994.
 • Λαγός Δ., 1990, "Τα διαρθρωτικά προβλήματα του ελληνικού τουρισμού". Τουρισμός και Οικονομία, τεύχος 136, Αθήνα.
 • Λαγός Δ., 1996, "Οι οικονομικές επιπτώσεις του τουρισμού στην περιφερειακή ανάπτυξη" Διδακτορική διατριβή, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα.
 • Λαγός Δ., 1998, "Τουρισμός και Περιφερειακή Ανάπτυξη", TOΠOΣ, τεύχος 14, Αθήνα.
 • Λαγός Δ., "Ο Τουρισμός ως Παράγοντας Προώθησης της Περιφερειακής Ανάπτυξης". Δημοσίευση στην Επιθεώρηση Αστικών και Περιφερειακών Μελετών ΤΟΠΟΣ, Τεύχος 14/1998, σελ. 47-65.
 • Lagos D., 1999, "Growth of Tourism in Greece and Environmental Protection" in EAST - WEST European Environmental Research, Vol. 1, pp101 - 105.
 • Λαγός Δ. "Η Τουριστική Αστικοποίηση ως μια νέα μορφή χωρικής ανάπτυξης". Δημοσίευση στην Επιθεώρηση Χωρικής Ανάπτυξης, Σχεδιασμού και Περιβάλλοντος, ΤΟΠΟΣ, Τεύχος 17/2001, σελ. 125-146.
 • Λαγός Δ. - Ε. Κοντογιώργος, "Η συμβολή των υποδομών στην προώθηση της ελληνικής τουριστικής ανάπτυξης". ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ, Τεύχος 1, 2003, σελ. 75-85.
 • Lagos, D. - P. Papakonstantinidis, "Integrated total quality tourism management and sustainable development". JOURNAL OF HOSPITALITY & TOURISM, Vol. 1, No 1, 2003, pp 64-80.
 • Leontidou Lila, 1991, "Greece: Prospects and contradictions of tourism in the 1980s" in Tourism & Economic Development by Allan M. Williams and Gareth Shaw, Belhaven Press.
 • Lundberg D., M. Krishnamoorthy, M. Stavenga, Tourism Economics, John Wiley & Sons, Inc. USA, 1995.
 • Manologlou E., P. Tsartas, A. Markou and B. Papliakou, 2000, Ο Τουρισμός ως παράγοντας κοινωνικής αλλαγής, ΕΞΑΝΤΑΣ - EKKE, Αθήνα.
 • Μαυρής, Γ., "Το πρόβλημα της μικροαστικής τάξης στην Ελλάδα" - Μέρος Α΄ "Ο Μύθος του "τριτογενούς", Θέσεις τ. 9, 1984.
 • Κορυφή σελίδας

 • Μαυρής Γ. και Θ. Τσεκούρας, "Το ξένο κεφάλαιο και η ανάπτυξη του ελληνικού καπιταλισμού", Θέσεις τ. 2, 1983.
 • Μηλιός, Γ., "Πόλωση της συσσώρευσης και διεθνοποίηση του κεφαλαίου", Θέσεις τ. 12, 1985.
 • Μηλιός, Γ., Η. Ιωακείμογλου, "Δείκτες της κεφαλαιακής συσσώρευσης στην Ελλάδα (1958-1985), Θέσεις τ. . 19, 1987.
 • Μηλιός, Γ. Ο Ελληνικός Κοινωνικός Σχηματισμός: Από τον επεκτατισμό την καπιταλιστική ανάπτυξη, Κριτική, 2000.
 • Μηλιός, Γ., Η. Ιωακείμογλου, "Το ελληνικό εφοπλιστικό κεφάλαιο. (Η θέση και ο ρόλος του στη διεθνή και την ελληνική οικονομία)" - Μέρος Α΄ Θέσεις τ. 35, 1991.
 • Μηλιός, Γ., Η. Ιωακείμογλου, "Το ελληνικό εφοπλιστικό κεφάλαιο. (Η θέση και ο ρόλος του στη διεθνή και την ελληνική οικονομία)" - Μέρος Β΄ Θέσεις τ. 36, 1991.
 • Οικονομάκης, Γ. Η., "Το ζήτημα της καπιταλιστικοποίησης του Αγροτικού Τομέα (Με αφορμή την ‘Έκθεση Σπράου’ για τη Γεωργία), Μέρος 1: Αναζητώντας τον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής επί του γεωργικού εδάφους", Θέσεις, τ. 65, 1998.
 • Οικονομάκης, Γ. Η., "Το ζήτημα της καπιταλιστικοποίησης του Αγροτικού Τομέα (Με αφορμή την ‘Έκθεση Σπράου’ για τη Γεωργία), Μέρος 2: Ταξικοί και οικονομικοί όροι της μη-καπιταλιστικοποίησης της γεωργίας", Θέσεις τ. 66, 1999.
 • Οικονομάκης, Γ. Η., "‘Έκθεση Σπράου’ για τη Γεωργία: Ένας ύμνος στο μικρό πολυδραστήριο αγροτικό νοικοκυριό", Θέσεις τ. 67, 1999.
 • Οικονομάκης, Γ. Αθ., Ξενάκη και Σ. Σακελλαρόπουλος, Άμεσες ξένες επενδύσεις: Θεωρητική διερεύνηση και μια εμπειρική ανίχνευση των τάσεων επένδυσης ξένου κεφαλαίου στην Ελλάδα την περίοδο 1990-2002, φωτοτυπημένο ανάτυπο.
 • Παπαδασκαλόπουλος Αθ., 1990, Βασικές Μέθοδοι Περιφερειακής Ανάλυσης, Παπαζήσης, Αθήνα.
 • Παυλόπουλος, Π. Γ. - Α. K. Κουζέλης, 1998, "Περιφερειακή Ανάπτυξη της Ελλάδος και Τουρισμός". ΙΤΕΠ,]
 • Tsartas, P. - D. Lagos, "Hotel Management and Tourism Policy in Greece: A Critical Assessment" in Tourism and Hospitality in 21est Century (Editors Mukesh Ranga, Ashish Chandra), pp 202-224, Published by Discovery Publishing House, New Delhi., 2003
 • Tsartas, P. - D. Lagos, "Critical appraisal of regional tourism development and policy in Greece", JOURNAL OF APPLIED ECONOMICS AND MANAGEMENT, Vol. 2, No. 1, 2004.
 • Τσίτουρας Α. 1998, "Η εποχικότητα του Τουρισμού στην Ελλάδα και στις Ανταγωνίστριες χώρες", ΙΤΕΠ.
 • WTTC (World Travel & Tourism Council), 1995, "Travel & Tourism's Economic Perspective", Brusseld, Belgium.
Τρόπος εξέτασης
Συνδυασμός γραπτών εξετάσεων (60%) και εργασίας (40%).

Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα Κορυφή σελίδας

Επικοινωνία

Διεύθυνση
Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού" Μιχαήλ Λιβανού 54
82100 ΧΙΟΣ


Γραμματεία
Μεταπτυχιακού

κα Μαρία Σταθάκου
(9:00-14:30)
Τηλέφωνο:
22710 35322-3
Fax: 22710 35399
E-mail


Αποστολή σελίδας


Στείλε τη διεύθυνση αυτής της σελίδας σε ένα φίλο
Τελευταία ανανέωση:
23 Απριλίου 2008
Καρράδειο κτίριο, Μιχαήλ Λιβανού 54, 82100 ΧΙΟΣ. Designed by Stamatis Kritikos Maintainance by Tzoanna Ioannidou