Επιστροφή στη λίστα μαθημάτων Μαθήματα


» Ανθρωπολογία του Τουρισμού
Yπεύθυνη μαθήματος: Βασιλική Γαλανή-Μουτάφη

Περιγραφή μαθήματος
Οι παρακάτω άξονες αποτελούν τη βάση για τη συγκρότηση του μαθήματος: οι εννοιολογικές προσεγγίσεις του τουρισμού και της κατηγορίας του τουρίστα (δομικές αναλύσεις, ταξινομικά σχήματα και η προσέγγιση του τουρισμού ως διαδικασία). αναλυτικές προσεγγίσεις του τουριστικού λόγου, των τουριστικών αναπαραστάσεων και της διαπολιτισμικής, διυποκειμενικής τουριστικής συνάντησης. το ζήτημα της αυθεντικότητας από τη σκοπιά των εμπειριών των τουριστών αλλά και των υποδοχέων τους. οι αντδράσεις και μορφές προσαρμογής κοινωνικών ομάδων και νοικοκυριών στον τουρισμό (σε επίπεδο επιχειρηματικής δράσης, εργασιακών σχέσεων, χρήσεων γης, καθημερινών πρακτικών κ.ά). η διαπλοκή/αλληλεπίδραση του τουρισμού με έμφυλες "πραγματικότητες" (ιδεολογίες, σχέσεις, αντιλήψεις). και, γενικά, οι διαδικασίες του κοινωνικο-οικονομικού μετασχηματισμού και οι πολιτισμικές αλλαγές τις οποίες βιώνουν οι τοπικές κοινωνίες υποδοχής.

Στόχοι του μαθήματος
Να εξοικειωθούν οι φοιτητές με την ανθρωπολογική προσέγγιση του τουρισμού, τόσο από άποψη μεθοδολογικής όσο και αναλυτικής προσέγγισης των ζητημάτων της έρευνας. ειδικότερα, να κατανοήσουν πώς η ανθρωπολογική/ εθνογραφική έρευνα είναι σε θέση να φωτίσει το φαινόμενο του τουρισμού απ’ τη σκοπιά των ίδιων των τουριστών—των αναζητήσεων, των εμπειριών και των ταυτοτήτων τους—καθώς και τις ιδιαιτερότητες των τοπικών κοινωνιών μέσα από το πρίσμα των διασυνδέσεων τους με μια παγκόσμια οικονομική, κοινωνική και πολιτισμική πραγματικότητα (τον τουρισμό).

Κορυφή σελίδας
Θεματικές ενότητες και ενδεικτική βιβλιογραφία
 1. Oρισμός του αντικειμένου και εννοιολογικές προσεγγίσεις του τουρισμού και του τουρίστα

 2. Ορισμός του τουρίστα. Ο τουρισμός ως τελετουργία κατά την παράδοση του V. Turner.
  Ταξινομήσεις και κατηγοριοποιήσεις. Διάκριση μεταξύ τουρίστα, ταξιδιώτη και προσκυνητή. H δομική διάκριση μεταξύ "οικοδεσπότη" (host) και "επισκέπτη" (guest) και η χρησιμότητά (καταλληλότητά) της για την ανθρωπολογική ανάλυση.
  Αναθεώρηση της έννοιας του "ανήκειν" σε σχέση με το χώρο ενόψη του προβληματικού χαρακτήρα των κατηγοριοποιήσεων (host / guest) και της συνακόλουθης χάραξης σταθερών ορίων. Από τη δομική ανάλυση στην προσέγγιση του τουρισμού ως διαδικασία.
  Ζητήματα ταυτότητας: ο σχεσιακός, διαλογικός χαρακτήρας της ταυτότητας.
  • Graburn, N., 1989, "The Sacred Journey" στο V. Smith (επιμ.), Hosts and Guests: The Anthropology of Tourism, σ. 21-36.
  • Νash, D. και V. Smith, 1991, "Anthropology and Tourism", Annals of Tourism Research 18, 1, σ. 12-25.
  • Kohn, T., 1997, "Island Involvement and the Evolving Tourist", στο S. Abram, J.
  • Waldren & D. Macleod (επιμ.), Tourists and Tourism: Identifying with People and Places, σ. 13-28.
  • Μacleod, D., 1997, "Alternative Tourists on a Canary Island", στο Tourists and Tourism: Identifying with People and Places, σ. 129-47.
  • Urry, John, 2001, "Transports of delight", Leisure Studies 20, σ. 237-245.
  • Harrison, J., 2003, Being a Tourist: Finding Meaning in Pleasure Travel. UBC Press.

  Κορυφή σελίδας
 3. Η τουριστική δραστηριότητα. Αναπαραστάσεις και εμπειρίες

 4. Το μοτίβο του ταξιδιού στον τουρισμό και η πορεία εξέλιξής του. Ιστορική προσέγγιση: Από την έμφαση στην εκπαίδευση και την αλληλόδραση (Μεγάλη Περιήγηση) στην έμφαση στην οπτική σύλληψη (sight-seeing).
  O τουρισμός από τη σκοπιά της εμπειρίας. Τι επιδιώκει να αποκομίσει από το ταξίδι του ο τουρίστας. Προσεγγίσεις των Boorstin, MacCannell και Bruner.
  Aναπαραστάσεις της ετερότητας. Ανθρωπολογικές και τουριστικές αναπαραστάσεις του "εαυτού" και του "άλλου".
  Ο τουριστικός λόγος και η συμβολή του στην κατασκευή της τουριστικής ταυτότητας του τόπου προορισμού. Η σημειωτική προσέγγιση του J. Urry και η οπτική διάσταση της διαπολιτισμικής συνάντησης. Ο τουρισμός - πρόδρομος του μεταμοντερνισμού.
  Η αναζήτηση από τον εναλλακτικό τουρίστα της σωματικής (embodied) εμπειρίας.
  • Αdler, Judith, 1989, "Origins of Sightseeing", Annals of Tourism Research 16, 1, σ. 7-19.
  • ΜacCannell, D., 1973, "Staged Authenticity: Arrangements of Social Space in Tourist Settings", American Journal of Sociology 79, 3, σ. 589-603.
  • Βruner, Ed., 1991, "The Transformation of Self in Tourism", Annals of Tourism Research 18, 2, σ. 238-50.
  • Urry, J., 1990, The Tourist Gaze: Leisure and Travel in Contemporary Societies, κεφ. 1 & 7.
  • Cohen, E., 1993, "The Study of Touristic Images of Native People" στο D. G. Pearce & R. W. Butler, Tourism Research: Critiques and Challenges, σ. 36-69.
  • Γαλανή-Μουτάφη, Β., 1995, "Προσεγγίσεις του τουρισμού: το επινοημένο και το αυθεντικό", Σύγχρονα Θέματα 55, σ. 28-39.
  • Τucker, H., 1997, "The Ideal Village: Interactions through Tourism in Central Anatolia" στο Tourists and Tourism: Identifying with People and Places, σ. 107-28.
  • Crang, Mike, 1997, "Picturing practices: research through the tourist gaze", Progress in Human Geography, 21(3), σ. 359-373.
  • Galani-Moutafi, V., 2000, "The Self and the Other: Traveler, Ethnographer, Tourist", Annals of Tourism Research 27, 1, σ. 203-224.
  • Pritchard, A. and N. Morgan, 2000, "Constructing tourism landscapes – gender, sexuality and space", Tourism Geographies, 2(2), σ. 115-139.
  • Galani-Moutafi, V., 2001, "Representing the Self and the Other: American College Students in Mytilene, Greece", Journeys. The International Journal of Travel and Travel Writing, 2, 1, σ. 88-113.
  • Franklin A. and Crang, M., 2001, "The trouble with tourism and travel theory?", Tourist Studies, 1(1): σ. 5-22.
  • MacCannell, D., 2001, "Tourist agency", Tourist Studies, 1(1), σ. 23-37.

  Κορυφή σελίδας
 5. Ο τουρισμός από τη σκοπιά της τοπικής κοινωνίας υποδοχής

 6. Παραδείγματα ανάπτυξης του τουρισμού σε τοπικό επίπεδο: βασικοί συντελεστές και οι πρακτικές τους.
  Η συνάντηση ντόπιου – ξένου και ο ρόλος των πολιτισμικών διαμεσολαβητών στον τουρισμό.
  Η συμβολή του τουρισμού στη διαμόρφωση μιας νέας κοινωνικής πραγματικότητας για τις τοπικές κοινωνίες—συνέχειες και ασυνέχειες.
  Η προσαρμογή του τουρισμού στις πολιτισμικές ταυτότητες (οικονομικές και πολιτισμικές στρατηγικές).
  Ανασυγκρότηση και αναπαράσταση της τοπικής, εθνοτικής ή έμφυλης ταυτότητας στο πλαίσιο των κοινωνικο-οικονομικών και πολιτισμικών αλλαγών που επιφέρει άμεσα ή έμμεσα ο τουρισμός.
  • Greenwood, D., 1989, "Culture by the Pound: An Anthropological Perspective on Tourism as Cultural Commoditization" στο V. Smith (επιμ.), Hosts and Guests: The Anthropology of Tourism, σ. 171-186.
  • Kousis, M., 1989, "Tourism and the Family in a Rural Cretan Community", Annals of Tourism Research 16, 3, σ. 318-332.
  • Αdams, V., 1992, "Tourism and Sherpas, Nepal: Reconstruction of Reciprocity", Annals οf Tourism Research 19, 3, σ. 534-54.
  • Galani-Moutafi, V., 1993, "From Agriculture to Tourism: Property, Labor, Gender and Kinship in a Greek Island Village" (Part One), Journal of Modern Greek Studies 11, σ. 241-70.
  • Galani-Moutafi, V., 1994, "From Agriculture to Tourism: Property, Labor, Gender and Kinship in a Greek Island Village" (Part Two), Journal of Modern Greek Studies 12, σ. 113-131.
  • Leontidou, Lila, 1994, "Gender dimensions of tourism in Greece: employment, subcultures and restructuring" στο V. Kinnaird and D. Hall (επιμ.), Τourism: A Gender Analysis, σ. 74-105.
  • Scott, J., 1995, "Sexual and National Boundaries in Tourism", Annals of Tourism Research 22, 2, σ. 385-403.
  • Τucker, H., 1997, "The Ideal Village: Interactions through Tourism in Central Anatolia", στο S. Abram, J. Waldren and D. Macleod (επιμ.), Tourists and Tourism: Identifying with People and Places, σ. 107-128.
  • Scott, J., 2001, "Gender and Sustainability in Mediterranean Island Tourism" στο D. Ioannides, Y. Apostolopoulos & S. Sonmez (επιμ.), Μediterranean Islands and Sustainable Tourism Development, σ. 87-107.
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα Κορυφή σελίδας


Τρόπο εξέτασης
Γραπτές εξετάσεις (50%) και εργασία (50%).

Επικοινωνία

Διεύθυνση
Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού" Μιχαήλ Λιβανού 54
82100 ΧΙΟΣ


Γραμματεία
Μεταπτυχιακού

κα Μαρία Σταθάκου
(9:00-14:30)
Τηλέφωνο:
22710 35322-3
Fax: 22710 35399
E-mail


Αποστολή σελίδας


Στείλε τη διεύθυνση αυτής της σελίδας σε ένα φίλο
Τελευταία ανανέωση:
23 Απριλίου 2008
Καρράδειο κτίριο, Μιχαήλ Λιβανού 54, 82100 ΧΙΟΣ. Designed by Stamatis Kritikos Maintainance by Tzoanna Ioannidou