Επιτροπή Σύνδεσης (Λογότυπο)
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Λογότυπο)
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Πρακτική Άσκηση Φοιτητών
Η Πρακτική Άσκηση φοιτητών της Σχολής σε επιχειρήσεις ήταν η πρώτη δραστηριότητα της Επιτροπής Σύνδεσης που υλοποιήθηκε και αποτελεί ένα πρωτοποριακό θεσμό για τα ελληνικά δεδομένα. Η εφαρμογή της άρχισε το 1985 και λειτουργεί με απόλυτη επιτυχία μέχρι σήμερα.
Στα πλαίσια του θεσμού αυτού, 100 ως 150 φοιτητές της Σχολής ασκούνται κάθε χρόνο, για δύο περίπου μήνες, σε αμειβόμενες θέσεις εργασίας που προσφέρουν επιχειρήσεις και οργανισμοί. Κατά τη διάρκεια της άσκησής τους οι φοιτητές παρακολουθούνται και καθοδηγούνται τόσο από διδάσκοντες της Σχολής όσο και από στελέχη επιχειρήσεων.
Η σύνδεση της Σχολής  με τις επιχειρήσεις γενικά, αλλά και η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών ειδικότερα, έχει πολλαπλά οφέλη για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.
Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα:
  • Να έρθουν σε άμεση επαφή με την επιχειρησιακή και εργασιακή πραγματικότητα.
  • Να συνδυάσουν τις θεωρητικές γνώσεις που αποκτούν στο Πανεπιστήμιο με την παραγωγική διαδικασία όπως αυτή αναπτύσσεται μέσα στις ίδιες τις οικονομικές μονάδες.
  • να βρεθούν σε περιβάλλον που θα διευκολύνει τον επαγγελματικό προσανατολισμό τους και τη μελλοντική ένταξή τους στον επαγγεματικό χώρο.
Το διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό της Σχολής έχει την ευκαιρία:
  • Να συνεργαστεί με στελέχη πολλών ελληνικών επιχειρήσεων διαφορετικών κλάδων.
  • Να ενημερωθεί άμεσα για τις σύγχρονες τάσεις και εξελίξεις τόσο στον ελληνικό όσο και στο διεθνή επιχειρηματικό χώρο.
Τα στελέχη των επιχειρήσεων έχουν τη δυνατότητα:
  • Να γνωρίσουν και να χρησιμοποιήσουν στην παραγωγική διαδικασία έναν αριθμό φοιτητών από τους οποίους θα μπορούν να επιλέξουν τους μελλοντικούς συνεργάτες τους.
  • Να συνεργαστούν με μια νέα Σχολή Επιστημών της Διοίκησης που πιστεύει ότι ένας από τους βασικούς στόχους της είναι η δημιουργία στελεχών ικανών να ενταχθούν άμεσα στις επιχειρήσεις.

Αρχή
Περιγραφή
Δραστηριότητες
Ανακοινώσεις
Οργάνωση
Επικοινωνία
Αρχή
Φιλοσοφία
Δραστηριότητες
Ανακοινώσεις
Οργάνωση
Επικοινωνία

© 1999 Πανεπιστήμιο Αιγαίου - Επιτροπή Σύνδεσης